Westlandse scholenkoepels WSKO en PCPOW trekken samen op - WSKO

Westlandse scholenkoepels WSKO en PCPOW trekken samen op

WESTLAND - De Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO) en Protestant-Christelijk Primair Onderwijs Westland (PCPOW) tekenen een intentieverklaring om nauwere samenwerking te onderzoeken. Het is een belangrijke mijlpaal voor de twee stichtingen die basisonderwijs bieden aan bijna 10.000 Westlandse kinderen. Onder de noemer ‘Samen Sterk voor Goed Onderwijs in het Westland’ wordt de samenwerking verstevigd en verder vormgegeven.

In het voorjaar van 2023 is een eerste verkenning naar samenwerking gestart. Schooldirecteuren en andere medewerkers hebben daarin meegedacht en meegedaan. Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en de toezichthouders hebben hierin hun bijdrage geleverd. De conclusie uit deze gesprekken is dat er draagvlak is voor verdiepend onderzoek naar meer geformaliseerde samenwerking op het gebied van een gezamenlijke bestuurlijke agenda en op het gebied van een gezamenlijk ondersteunend stafbureau. 

Beide stichtingen kennen elkaar goed. Er bestaan verschillende formele en informele vormen van samenwerking tussen beide organisaties, zoals gezamenlijke leernetwerken van medewerkers en op het gebied van HRM en bedrijfsvoering. Het onderzoek naar samenwerking op de bestuurlijke agenda moet duidelijk maken waar die verstevigd kan worden. En het onderzoek naar een gezamenlijke staforganisatie moet uitwijzen waar de beide organisaties schaalvoordelen en meer efficiëntie kunnen bereiken, zodat ruimte ontstaat voor de juiste ondersteuning voor de scholen en waar nodig ook maatwerk. De bestuurders benadrukken dat dit noodzakelijk is om kwalitatief goed onderwijs te blijven aanbieden en de zorg en aandacht voor leerlingen nog beter vorm te geven. 

Met dit onderzoekstraject beogen beide stichtingen toe te werken naar langdurige samenwerking die ondersteunend is aan het onderwijs. 

De intentieverklaring is ondertekend door Henriëtte Boevé en Henri Koele, bestuurders van respectievelijk WSKO en PCPOW.