TOM (Teamonderwijs op Maat) - WSKO

TOM (Teamonderwijs op Maat)

Sinds 2011 heeft WSKO een TOM-school; Joannesschool in Naaldwijk. TOM staat voor Team Onderwijs Op Maat. Een TOM-school is een school die haar onderwijs anders durft te organiseren, personeel anders/effectiever durft in te zetten en kinderen op een andere manier laat werken. TOM haakt in op eigentijdse ontwikkelingen waarbij de rol van de leerling en leerkracht anders dan in het reguliere onderwijs. Bij een TOM-school krijgen leerlingen meer verantwoordelijkheden over het eigen leerproces en de groepen worden meer afgestemd op de leerbehoeften van kinderen. In wisselende leergroepen wordt het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen.

 

Groepsindeling

Bij de Joannesschool wordt gewerkt in units:

Unit 1-2 bestaat uit drie groepen met kinderen van 4,5 en 6 jaar

Unit 3-4 bestaat uit twee groepen met kinderen van 6,7 en 8 jaar

Unit 5-6 bestaat uit twee groepen met kinderen van 8,9,10 jaar

Unit 7-8 bestaat uit drie groepen met kinderen van 10,11 en 12 jaar

 

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid is een belangrijke basisvaardigheid, niet alleen voor op school, maar ook in de maatschappij. Het geeft de leerkracht bovendien de gelegenheid om kinderen die dat nodig hebben, extra te begeleiden, terwijl de anderen zelfstandig aan het werk zijn. Om dit te realiseren, werken de kinderen al vanaf groep 2 met een weektaak, waarop staat wat ze die week moeten doen en op welke momenten er instructie plaatsvindt. Vanaf unit 3/4 is daarop ook te zien wat zij kunnen doen als zij klaar zijn met deze taken. Zij gaan dan verder met verdiepings- of verrijkingsstof.

 

Verantwoordelijkheid

Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Dit levert motivatie en betrokkenheid op. Kinderen mogen, binnen bepaalde kaders, zelf keuzes maken in de manier waarop ze iets willen leren. De leerkracht overlegt hierover regelmatig met het individuele kind.

Samenwerken

De kinderen leren samen te werken, waardoor ze ván en mét elkaar leren. Samenwerken moet je leren; hoe kom je samen tot het beste resultaat en zorg je ervoor dat álle leerlingen leren en actief betrokken zijn bij het leerproces?

Actief leren

Dit houdt in dat een kind niet alleen leert door te luisteren naar de leerkracht, maar ook door zelf een actieve houding aan te nemen. We doen dit onder andere door kinderen zelf te laten onderzoeken en ontdekken.


Uit onderzoek is gebleken dat zelfstandigheid, zelf verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces, samenwerkend leren en actief leren een positief effect heeft op leerresultaten.