ANBI - WSKO

ANBI

Gift en/of legaat

Enige jaren geleden heeft een onder WSKO ressorterende scholen - WSKO Joannesschool en WSKO De Nieuwe Weg - een gift en/of legaat ontvangen. Binnen WSKO is afgesproken dat de met naam en toenaam benoemde school de uit het legaat verkregen gelden vrijelijk mag besteden mits de uitgaven ten goede komen aan de kinderen en/of aan het onderwijs op de school en deze bovendien dienstbaar zijn aan de realisatie van de doelstelling van WSKO. Bij de acceptatie van het legaat is voor WSKO de fiscale ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangevraagd. De beschikking meldt als ingangsdatum van de bijzondere fiscale status 1 januari 2010.

Financiële verantwoording

Per 31 december 2023    

Legaat            100.000
Giften                5.953
Rente                6.141+
   
Te besteden            112.094
   
Pittige torens (techniek)               6.345
Digitale camera                  231
Speeltoestellen / ballenvanger             32.355
Aanvullende materialen (ICT, methoden)             59.448
Muziekinstrumenten               1.433
LEGO trafo mindstorms basisset                  435
Geluidsinstallatie               1.799
DansRitmeZang (DaRiZa) inzet               7.500
Onderwijs in circustechnieken               1.837+
   
TOTAAL BESTEED           111.383
NOG TE BESTEDEN                  711
   
Nog te besteden legaat                  456
Nog te besteden giften                  255

 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is ook voor bestuurders volledig overeenkomstig de cao PO 2023-2024. Bij de stichting is geen sprake van uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (in het kader van WOPT).

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het totale legaat is door het notariaat van de boedel in twee gelijke delen beschikbaar gesteld aan WSKO. Na ontvangst van de gelden zijn uitgaven gedaan die enerzijds een aanvullende impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs of investeringen gedaan die (nog) niet uit de reguliere bekostiging kunnen worden voldaan.

Bestuurssamenstelling

Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs is een stichting met de statutaire zetel in Poeldijk. Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs is op 29 december 1964 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41145292. WSKO is op 1 april 2006 ontstaan uit een fusie tussen SKPO en SKPOW.
De Stichting hanteert het Raad van Toezicht model dat op 1 april 2006 in gebruik werd genomen.

Het College van Bestuur vormt het dagelijkse bestuur van de stichting en wordt gevormd door H. Boevé. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.