Hier staan wij voor - WSKO

Hier staan we voor

Vertrouwen, eigenaarschap en vooruitgang

WSKO wil de verantwoordelijkheid nadrukkelijk leggen bij de onderwijsgevenden, de leerlingen, de ouders, de schoolleiding en het bestuur. Vanuit dit bewustzijn heeft WSKO gekozen voor het Rijnlands denken en handelen. Het Rijnlands denken kenmerkt zich door een werkcultuur, waarbij gebruik gemaakt wordt van erkende kwaliteiten en een georganiseerd vertrouwen.

WSKO staat voor vertrouwen, eigenaarschap en vooruitgang. Vertrouwen als kernwaarde, eigenaarschap van de mens en de dynamiek van beweging, die vooruitgang activeert. Vanuit deze filosofie is een koersplan ontwikkeld, dat is ontstaan vanuit een dialoog tussen alle gremia van WSKO. Het koersplan bevat geen vastomlijnde doelstellingen maar wil richting geven aan de dynamiek van de dagelijkse werkelijkheid en beseft dat deze constant zal worden bijgestuurd. Binnen het koersplan is gekozen voor vijf landschappen:

  1. Omgevingsgericht
  2. Goed werkgeverschap
  3. Kwaliteit
  4. Professionele cultuur
  5. Financieel bewustzijn

Klik hier om ons koersplan te bekijken.  

Diversiteit in onderwijsaanbod

De aangesloten scholen kenmerken zich door diversiteit in het onderwijsaanbod, zodat ouders een school kunnen kiezen die past bij de kwaliteiten en kenmerken van hun kinderen. Scholen profileren zich bijvoorbeeld door de aandacht voor zelfstandig werken, samenwerkend leren, omgaan met verschillen tussen kinderen of Engels als tweede taal. Er kan worden gekozen voor Montessori-onderwijs, onderwijs volgens het principe van TOM(Teamonderwijs op Maat) of scholen met een breed aanbod aan extra ondersteuning voor de kinderen. De Brede Scholen binnen WSKO zijn hiervan een goed voorbeeld. In deze scholen is er, zowel in de groepen als daarbuiten, de mogelijkheid voor fysio-, logo- en kindertherapie en dyslexiebehandelingen. Ook zijn er vaak kinderopvang, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal gevestigd. 

Onze uitgangspunten

Wat alle scholen gemeenschappelijk hebben, is dat het kind altijd het uitgangspunt is en er kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt gegeven. Verder is het creëren van een veilige en prettige leeromgeving één van de belangrijkste randvoorwaarden. WSKO wil verbonden zijn met de samenleving in het Westland en toonaangevend zijn in het onderwijs in de regio. We werken graag op het snijvlak van onderwijs, welzijn, cultuur, sport en zorg, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in de aanwezigheid van Brede Scholen. Ook als het gaat om duurzaamheid geven we graag het goede voorbeeld.

We gebruiken duurzame materialen, bouwen duurzaam en zijn continu op zoek naar energiebesparende maatregelen. Deze keuzes dragen bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot verantwoorde burgers. 

Moderne onderwijsmiddelen

De scholen maken gebruik van moderne onderwijsmiddelen om goed te kunnen inspelen op de onderwijsbehoefte van kinderen. Zo werken de kinderen in een Google-omgeving en wordt er bij veel scholen gewerkt met een digitaal leerstofsysteem, waarmee kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken en direct feedback krijgen op hun gemaakte werk, zodat zij sneller inzicht hebben in de mate waarin ze de lesstof beheersen. 

Onderwijs van de toekomst

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Robots en computers nemen een deel van ons werk over, we communiceren met elkaar via sociale media, we bedienen onze verwarming thuis op afstand met onze smartphone en we lopen rond in de Middeleeuwen via Virtual Reality. En dit zijn maar een paar voorbeelden van de ontwikkelingen die plaatsvinden. Technologische en andere maatschappelijke ontwikkelingen nemen een enorme vlucht en hebben invloed op het toekomstige leven van onze kinderen. Zij zullen daarom over nieuwe kennis en vaardigheden moeten beschikken. WSKO-scholen besteden hier ruitmschoots aandacht aan. Hieronder vallen onder andere digitale vaardigheden, informatievaardigheden, samenwerken, goed burgerschap, maar ook probleemoplossend, creatief en kritisch denken.