Hier staan wij voor - WSKO

Hier staan we voor

Onze bedoeling

We geloven erin dat bij scholen van WSKO kinderen groeien in zelfstandigheid en zelfredzaamheid door het ontwikkelen van basiskennis en -vaardigheden. Dat kinderen leren zichzelf kennen en leren openstaan voor de ander om samen te leven in de wereld.

Dit is de kern van onze identiteit, omdat deze bedoeling bijdraagt aan de menswording van onze leerlingen die ook in de katholieke traditie centraal staat. Deze pijlers leiden ons handelen (klik op pijler voor video):

Als we kinderen kunnen opleiden tot actieve burgers die zich niet alleen staande kunnen houden in de wereld waarin ze volwassen zullen zijn, maar daar ook een positieve bijdrage aan kunnen leveren, is ons werk geslaagd.

Aandacht voor burgerschap verbindt de sterke basis en het leren openstaan om samen te leven. Burgerschapsonderwijs gaat voor ons over worden wie je bent. Dat is persoonsvorming, goed (voor)leven en samenleven. We zoeken naar de wij in dit ik-tijdperk.

Klik hier om ons strategisch beleidsplan te bekijken.

Stip op de horizon

De diverse samenleving vraagt van ons dat we dit expliciet maken. We vullen dit binnen WSKO bewust op onze eigen manier in. We willen werken aan het vergroten van de bestaande diversiteit en het erkennen van de niet of minder zichtbare diversiteit binnen de organisatie en samenleving.

Burgerschapsonderwijs is daarnaast ook een vak waarin we leren over de democratische rechtsstaat, over basiswaarden, rechten en vrijheden, en waarin we oefenen met de bijbehorende competenties en houdingen. We hebben bijzondere aandacht voor het omgaan met verschillen. We zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. We gebruiken onze veilige en moedige ruimtes waarin we burgerschap handen en voeten geven, waarbij we geen kans willen missen om met elkaar ook spannende thema’s aan te gaan.

Werken aan deze bedoeling doen we vanuit ons vertrouwen dat we op onze scholen veilige en moedige ruimtes kunnen creëren met elkaar. In deze ruimtes openen kinderen onze ogen. Wij geven de kinderen oefen-, speel- en leerruimte om te leven, leren en samenleven op een manier die de wereld nodig heeft. We kijken door de ogen van kinderen, horen hun uitnodiging en stemmen ons onderwijs daarop af. We kijken naar het kind om goed in beeld te krijgen wat er nodig is en waar de volgende kans voor ontwikkeling ligt. We nemen altijd de context mee in ons blikveld. We geloven daarom in onderwijs met lef en liefde, waarin we op kleine schaal betrokken zijn, ook offline en geaard. We dragen niet de hele wereld op onze schouders. We dragen met elkaar zorg voor het stuk dat ons toebedeeld is.

We richten onze leeromgeving en ons handelen op drie stippen aan de horizon die we nooit helemaal kunnen bereiken, maar die ons wel richting geven:

  • Veerkracht
  • Zelfregulatie en autonomie
  • Meerstemmigheid

Diversiteit in onderwijsaanbod

De aangesloten scholen kenmerken zich door diversiteit in het onderwijsaanbod, zodat ouders een school kunnen kiezen die past bij de kwaliteiten en kenmerken van hun kinderen. Scholen profileren zich bijvoorbeeld door de aandacht voor zelfstandig werken, samenwerkend leren, omgaan met verschillen tussen kinderen of Engels als tweede taal. Er kan worden gekozen voor Montessori-onderwijs, onderwijs volgens het principe van TOM(Teamonderwijs op Maat) of scholen met een breed aanbod aan extra ondersteuning voor de kinderen. De Brede Scholen binnen WSKO zijn hiervan een goed voorbeeld. In deze scholen is er, zowel in de groepen als daarbuiten, de mogelijkheid voor fysio-, logo- en kindertherapie en dyslexiebehandelingen. Ook zijn er vaak kinderopvang, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal gevestigd. 

Onze uitgangspunten

Wat alle scholen gemeenschappelijk hebben, is dat het kind altijd het uitgangspunt is en er kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt gegeven. Verder is het creëren van een veilige en prettige leeromgeving één van de belangrijkste randvoorwaarden. WSKO wil verbonden zijn met de samenleving in het Westland en toonaangevend zijn in het onderwijs in de regio. We werken graag op het snijvlak van onderwijs, welzijn, cultuur, sport en zorg, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in de aanwezigheid van Brede Scholen. Ook als het gaat om duurzaamheid geven we graag het goede voorbeeld.

We gebruiken duurzame materialen, bouwen duurzaam en zijn continu op zoek naar energiebesparende maatregelen. Deze keuzes dragen bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot verantwoorde burgers. 

Moderne onderwijsmiddelen

De scholen maken gebruik van moderne onderwijsmiddelen om goed te kunnen inspelen op de onderwijsbehoefte van kinderen. Zo werken de kinderen in een Google-omgeving en wordt er bij veel scholen gewerkt met een digitaal leerstofsysteem, waarmee kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken en direct feedback krijgen op hun gemaakte werk, zodat zij sneller inzicht hebben in de mate waarin ze de lesstof beheersen. 

Onderwijs van de toekomst

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Robots en computers nemen een deel van ons werk over, we communiceren met elkaar via sociale media, we bedienen onze verwarming thuis op afstand met onze smartphone en we lopen rond in de Middeleeuwen via Virtual Reality. En dit zijn maar een paar voorbeelden van de ontwikkelingen die plaatsvinden. Technologische en andere maatschappelijke ontwikkelingen nemen een enorme vlucht en hebben invloed op het toekomstige leven van onze kinderen. Zij zullen daarom over nieuwe kennis en vaardigheden moeten beschikken. WSKO-scholen besteden hier ruitmschoots aandacht aan. Hieronder vallen onder andere digitale vaardigheden, informatievaardigheden, samenwerken, goed burgerschap, maar ook probleemoplossend, creatief en kritisch denken.