Klachtenregeling - WSKO

Klachtenregeling

Contact met de school

WSKO en de aangesloten scholen zullen zich te allen tijde inzetten voor goed kwalitatief onderwijs in een veilige leeromgeving. Inden er ondanks dit toch problemen ontstaan, verwijzen wij in eerste instantie naar de betreffende school. Elke klacht wordt serieus genomen. Het oplossen van een klacht en het treffen van maatregelen moeten tot een gewenst resultaat leiden, waardoor herhaling van de klacht wordt voorkomen en de kwaliteit van de school wordt verbeterd.

Klachtenregeling

Contact met WSKO

Indien de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden of indien de afhandeling in de school, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag van WSKO, zijnde het College van Bestuur. Leidt ook dit overleg niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen volgens de klachtenregeling, waarvan de volledige tekst is na te lezen op bijgevoegde link.

Klachtenformulier