Medezeggenschap - WSKO

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

Een medezeggenschapsraad is een verplicht orgaan van een basisschool. De MR bestaat uit personeelsleden en ouders. Taken van een MR zijn onder andere:

  • Praten over de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid;
  • Bespreken algemene stand van zaken binnen de school;
  • Adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van schoolleiding;
  • Adviseren over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school;
  • Instemmen over de onderwijskundige doelstellingen van een school. Instemmingsrecht betekent dat de doelstellingen alleen met instemming van de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd;
  • Instemming over fusies en over het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.

In de praktijk betekent het dat de MR diverse onderwerpen bespreekt. Dit is vaak op verzoek van de schoolleiding en WSKO, maar ouders kunnen ook een onderwerp indienen. Heeft u een onderwerp voor de MR? Neem dan contact op met de MR van de school van uw kind.

Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de wet. In het reglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. Vaak geldt een zittingsduur van drie jaar.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

WSKO is een bestuur met meerdere scholen en heeft daarom ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle, of een meerderheid van de, scholen van WSKO. De GMR bestaat uit personeelsleden van de diverse scholen en ouders.

De bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de wet. Ook de plichten van het schoolbestuur staan hierin beschreven. Alle artikelen van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS) kunt u hier vinden.

Heeft u vragen of wilt u contact opnemen met de GMR van WSKO? Dan kunt u mailen naar gmr@wsko.nl.